Relationskompetens i Skolan
- Forskning visar att en avgörande faktor för att eleven skall kunna lära i skolan är kvaliteten på elevens RELATION till läraren.

Välkommen till Family-Labs utbildning till skolan:


Utbildningen består av fyra olika moduler:

1 - Relationskompetens i pedagogernas värld
2 - Föräldramöten
3 - Ledarskap för lärare och rektorer
4 - Kollegial reflektion

1. Relationskompetens i pedagogernas värld


Mål
Att skapa en medvetenhet om hur viktigt det är att professionellt uppnå vissa kvaliteter och värderingar för att maximera mängden och kvaliteten på den akademiska och sociala inlärningen.

Minimera förekomsten av destruktivt beteende som kränker de fysiska, emotionella och existentiella gränser hos barn och vuxna. Fokus på att stödja utvecklingen av en professionell attityd, så att deltagarna känner sig bekväma när de konfronteras med konflikter och / eller destruktivt beteende och lyckas att hjälpa barn och ungdomar att hitta och behålla lusten att lära.

Innehåll

• Personlig integritet, självkänsla, personligt ansvar och hur man kan utveckla och vårda dessa existentiella kvaliteter.
• Att utveckla ett personligt språk
• Konfliktlösning
• Dialog som idé i en ny samtalskultur
• Att utveckla självkänsla genom erkännande
• Att be barnen om feedback och att bearbeta den
• Det personliga språkets makt
• Att definiera och uttrycka sina egna gränser
• Ingen är perfekt och det är inte heller nödvändigt

2. FöräldamötenFör att stödja lärare i att planera och styra föräldramöten som är meningsfulla för alla och att öka medvetenheten, ansvar och ett aktivt deltagande bland alla deltagare.

• Att utveckla personlig auktoritet för att uppnå gruppens förtroende
• Att få återkoppling
• Att informera
• Att hantera kritik

3. Ledarskap för lärare och rektorerVarje skola har professionella administrativa uppgifter och sättet ledarskapet utövas på är avgörande för kulturen och atmosfären. Det finns ingen ideal skola eller perfekt ledning. Den högsta kvaliteten uppnås genom öppenhet, medvetenhet och personligt ledarskap och beredskap för att kompensera för sina brister. Därför är målet med dessa seminarier att öka medvetenheten om den personliga ledarstilens natur och betydelse samt att utveckla varje enskild ledares potential.

Varje skola och varje rektor balanserar mellan två uppsättningar värden – de professionella och de byråkratiska värdena. Varje dag de står inför dilemmat att hitta en balans mellan de två. De beslut som rektor fattar, har en oundviklig påverkan på medarbetarnas beslut och ett stort inflytande på kvaliteten på deras egen ledarstil och kvaliteten i det professionella arbetet.
Ett ytterligare mål med seminarierna är att att minimera konflikter mellan de båda värdesystem och därmed också stressen i ledningens arbete.

• Hur utvecklar vi vår personliga ledarstil
• Hur kan jag på ett etiskt sätt hantera den indirekta makten i min ledarroll
• Konfliktlösning
• Vad vill jag?

4. Kollegial reflektion5-8 deltagare träffas 1 gång / månad i 2 timmar. Den kollegiala reflektionen har visat sig vara mycket värdefull när det gäller att bidra till varje enskild lärare utveckling och integration av relationskompetens. Samtidigt gör den kollegiala reflektion det möjligt att omvandla ett system som traditionellt tänker i termer av individer till ett system som tänker relationellt.
"Om vi respekterar våra barns sätt att uttrycka sig och tillsammans söker lösningar kommer också de att utveckla respekt för andra människors gränser"

"Uppfostra inte barn till att lyda men till att dela ansvaret"

"Personligt ansvar innebär skydd för individen och förstärkning av gemenskapen"

Jesper Juul


Uppdragsutbildning Grupp
Family-Lab Uppdragsutbildningar För:

Lärarnas Nyheter Pedagogiska Magasinet

2012-11-20

Jesper Juul om respekt, relationer och vikten av olydnad.

"Man måste förtjäna barns respekt. Det gör man inte genom att utöva makt. Det säger den danska familjeterapeuten Jesper Juul, som vill att vi överger skolplikten och i stället förvandlar den till en rätt för varje elev att få gå i skolan."

Läs hela artikeln här
"Personligt ansvar innebär skydd för individen och förstärkning av gemenskapen"

Jesper Juul

"Uppfostra inte barn till att lyda men till att dela ansvaret"

Jesper Juul
"Om vi respekterar våra barns sätt att uttrycka sig och tillsammans söker lösningar kommer också de att utveckla respekt för andra människors gränser"

Jesper Juul